پکن

دختران 

با کمند بلندگیسوان مشکی 

بی هیچ پیرایه ای

با اندامهایی لغزان

و چهره هایی معصوم

مینیاتورها یی ست

به یاد مانده  از پکن