2 خرداد یا سوم خرداد

2خرداد یا سوم خرداد مساله کدام است.